Ośrodek mediacyjny

Ośrodek mediacyjny prowadzony przez Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl Sp. z o. o. został powołany, aby pomagać w rozwiązywaniu sporów poprzez przeprowadzenie profesjonalnych mediacji. W ramach działalności ośrodka prowadzimy szkolenia mediatorów oraz prowadzimy szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejetności mediatorów.

MEDIATORZY WSPÓŁPRACUJĄCY Z NASZYM OŚRODKIEM:
1. Daniel Zych  - od 2007 r. wpisany na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie
2. Anna Żwirska - Kocela
3. Agnieszka Tucholska

Szkolenie: MEDIACJE

mediacje szolenie

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych.

Certyfikowane szkolenie mediacji umożliwia ubieganie się o wpis na listę mediatorów stałych, przy Sądach Okręgowych na ternie całego kraju.

Szkolenie jest zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi w dniu 29 października 2007r. przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. 

PROGRAM SZKOLENIA:
• Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych między poszkodowanym a sprawcą czynu zabronionego.
• Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w sprawach nieletnich z elementami wiedzy o mediacji w postępowaniu karnym, w tym zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
• Szczegółowe omówienie zasad prowadzenia postępowania mediacyjnego.
• Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w sprawach cywilnych, w tym prawa i obowiązki mediatora zagadnienia etyki zawodowej mediatorów.
• Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
• Prowadzenie dokumentacji, sporządzanie ugody – aspekt prawny: konstrukcja ugody, zasady weryfikacji, projekt ugody.
• Międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.
• Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
• Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej, w szczególności w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
• Procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) - podobieństwa i różnice.
• Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie (spory zbiorowe, konflikty w społecznościach lokalnych, konflikty sąsiedzkie, rodzinne, spory sądowe)
• Różne modele mediacji pokrzywdzony – sprawca.
• Wiedza o procesie mediacji (specyfika roli mediatora, etapy mediacji, rola satysfakcji merytorycznej, psychologicznej i proceduralnej).
• Trening umiejętności mediacyjnych w zakresie:
- prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami oraz opanowania wypowiedzi otwierających mediację (monolog mediatora),
- dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją.
- prowadzenia sesji mediacyjnych i spotkań na osobności z uczestnikami postępowania mediacyjnego (opanowanie technik mediacyjnych teoria i praktyka).
- komunikowania się z uczestnikami w sposób umożliwiający zrozumienie problemu (aktywne słuchanie, zadawanie pytań).
- opanowania terminologii umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami

Czas trwania: 40 godzin
Koszt: 1200 zł. 

Zajęcia w trybie weekendowym (sobota i niedziela) - dwa zjazdy - ZAPISZ SIĘ
Płatność jednorazowa lub w dwóch ratach po 600 zł.

Zajęcia w piątki (16:00 - 20:30) - osiem spotkań - ZAPISZ SIĘ 
Płatność jednorazwa lub w ośmiu ratach po 150 zł.