Studia podyplomowe

(w tym kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli)

Planowany termin rozpoczęcia - październik 2019

1. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią

2. Doradztwo zawodowe i personalne

3. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

4. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

5. Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej

6. Edukacja medialna i profilaktyka cyberzagrożeń wśród dzieci i młodzieży

7. Edukacja włączająca

8. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i rytmika

9. Kompetencje pedagogiczne dla osób nie będących nauczycielami (STUDIUM)

11. Nauczanie biologii

12. Nauczanie biologii i geografii

13. Nauczanie biologii i przyrody

14. Nauczanie chemii

15. Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie

16. Nauczanie fizyki i przyrody

17. Nauczanie geografii

18. Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie

19. Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

20. Nauczanie matematyki

21. Nauczanie muzyki, plastyki i techniki

22. Nauczanie plastyki i historii sztuki

23. Nauczanie plastyki i muzyki

24. Nauczanie plastyki i techniki

25. Nauczanie wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie

26. Neurologopedia z elementami SI

27. Pedagogika lecznicza z arteterapią

28. Pedagogika resocjalizacyjna

29. Przygotowanie pedagogiczne

30. Terapia pedagogiczna

31. Terapia zajęciowa z arteterapią

32. Tutoring i coaching w edukacji

33. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

34. Zajęcia artystyczne dla dzieci

35. Zarządzanie instytucją oświatową – przywództwo, kierowanie, rozwój

36. Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie