logo EB

cudzyslowJakość naszych usług
jest najważniejsza

 

 

 

 

 

LISTA  KURSÓW/SZKOLEŃ  DOSTĘPNYCH  W  RAMACH  AKCJI  ORAZ PLANOWANE TERMINY:

1. Kurs na wychowawcę wypoczynku (12-24 czerwca 2017r)

2. Kurs na kierownika wypoczynku (24 czerwca 2017r)

3. Szkolenie: Doskonały menedżer

4. Szkolenie: Autoprezentacja

5. Szkolenie: PR w działalności gospodarczej

6. Szkolenie: Zakładanie działalności gospodarczej w praktyce (27 czerwca 2017r)

7. Szkolenie: Przygotowanie biznes planu

8. Szkolenie: Dieta dla krwiodawców (szkolenie prowadzone we współpracy z EliteGast)

9. Szkolenie: HACCP - dla pracowników gastronomii i nie tylko (szkolenie prowadzone we współpracy z EliteGast)

10. Szkolenie: Żywienie dzieci - drugie śniadanie dla dzieci i nie tylko (szkolenie prowadzone we współpracy z EliteGast)

11. Szkolenie: Psychodietetyka - wszystko zaczyna się od głowy (szkolenie prowadzone we współpracy z EliteGast)

12. Szkolenie: POS-BISTRO - mobilne oprogramowanie zamiast kasy fiskalnej? (szkolenie prowadzone we współpracy z EliteGast)

 

Formularz zgłoszeniowy: POBIERZ

 

Podane terminy są terminami planowanymi. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. Organizator zastrzega sobie prawo ich zmiany. Osoby zapisane na powyższe kursy/szkolenia zostaną odpowiednio wcześniej powiadomione o zmianie terminu.

 

 OPIS SZKOLEŃ:

1. KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU

więcej...


2. KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

więcej...

 

3. SZKOLENIE: DOSKONAŁY MENEDŻER

I. Zarządzanie zasobami ludzkimi
II. Planowanie i organizacja

III. Elementy marketingu

IV. Trening umiejętności menedżerskich

 

4. SZKOLENIE: AUTOPREZENTACJA

I. Język mówiony a język pisany

II. Komunikacja niewerbalna

III. Jak zwalczyć tremę

IV. Struktura wystąpienia

 

5. SZKOLENIE: PR W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

I. Budowanie wizerunku firmy

II. Relacje z mediami

III. PR w sieci

IV. Zastosowanie narzędzi PR w praktyce

 

6. SZKOLENIE: ZAKŁADANIA DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ

I. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
II. Działalność gospodarcza i jej podmiotowy charakter
III. Ograniczenia działalności gospodarczej
IV. Pomysł na własną działalność gospodarczą
V. Pozyskanie kapitału niezbędnego do uruchomienia przedsiębiorstwa
VI. Wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
VIII. Rejestracja działalności gospodarczej.

 

7. SZKOLENIE: PRZYGOTOWANIE BIZNES PALNU

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O BIZNESPLANIE
•       Definicja biznesplanu.
•       Cel tworzenia biznesplanu.
•       Ogólne założenia biznesplanu i jego rodzaje.
II. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA BIZNESPLANU KROK PO KROKU – WARSZTATY
•       Analiza rynku.
•       Analiza marketingowa.
•       Analiza otoczenia/konkurencji.
•       Analiza pozycji konkurencyjnej firmy (SWOT).
•       Marketing Mix (zarządzanie produktem, dystrybucją, ceną, promocją).
•       Komunikacja firmy z rynkiem (marka, nazwa, personel, lokalizacja).
III. ANALIZA FINASOWA BIZNESPLANU - budowanie analizy finansowej.

 

 

 

REGULAMIN

KURS ZA 450ml

01.10.2016-30.06.2017

1. Organizatorem Akcji:  Kurs za 450ml   jest Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl z siedzibą w Szczecinie przy ul. Kolumba 88/89 lok. 2A. 

2. Akcja trwa od 01 października 2016r. do 30 czerwca 2017r.

3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi Akcji przez uczestników Akcji będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Akcji oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem udziału w Akcji  jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w w/w celach.

4. Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania w każdym czasie. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r. ze zmianami). Administratorem danych osobowych jest Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl, Szczecin, ul. Kolumba 88/89 lok. 2b.

5. Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu i pozwoleniem na publikację i wykorzystanie wizerunku uczestnika Akcji za pomocą środków masowego przekazu, środków elektronicznych oraz na stronach internetowych organizatorów. Uczestnicy Akcji nie są uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.

6. Uczestnikiem Akcji, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia.

7. Warunkiem udziału w Akcji jest akceptacja zasad i wypełnienie warunków określonych w Regulaminie.

8. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Akcji w całości. Uczestnik Akcji zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.

9. Aby przystąpić do Akcji, Uczestnik Akcji powinien zgłosić się w godzinach otwarcia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie i oddać krew lub składniki krwi.

10. Po oddaniu krwi Uczestnik Akcji otrzyma od RCKiK imienne zaświadczenie, które upoważnia do uczestnictwa w wybranym kursie/szkoleniu organizowanym przez Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl. Lista kursów/szkoleń dostępna na www.europabiz.pl

11. Jedno zaświadczenie będzie można wymienić na jeden  kurs/szkolenie.

12. W Akcji honorowane będą wyłącznie zaświadczenia wydane w terminie: 01.10.2016r. – 30.06.2017r. Zaświadczenia będzie można zrealizować do 31.07.2017r.

13. Zaświadczenia wymieniane będą na  kursy/szkolenia w sekretariacie Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl, Szczecin, ul. Kolumba 88/89 lok. 2A

14. Aby wymienić zaświadczenie na kurs/szkolenie, należy dodatkowo w sekretariacie Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dokonać wpłaty 450gr (4zł50gr)

15. Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub adresu do korespondencji lub zmianę innych danych, uniemożliwiającą skontaktowanie się w celu poinformowania o terminie (zmianie terminu) kursu/szkolenia. W takim przypadku Uczestnik Akcji  traci prawo do uczestnictwa w kursie/szkoleniu.

16. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (przesłane listem poleconym) na adres Organizatora Akcji z dopiskiem „reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz powód i opis reklamacji. Reklamacje można zgłaszać najpóźniej do 7 dni od chwili zaistnienia powodu reklamacji. Rozpatrywanie reklamacji potrwa 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji (decyduje data stempla pocztowego).

17. Organizator Akcji, rozpatrując reklamacje, stosować się będzie do postanowień Regulaminu. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.

18. Regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora Akcji oraz na stronach internetowych: www.europabiz.pl.

19. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Akcji oraz osób trzecich.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w Regulaminie Akcji. Materiały reklamowo-promocyjne Akcji mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.