18.12.2013

Rekrutacja na kurs z tyflopedagogiki

 

Zapraszamy do uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym z tyflopedagogiki.

 

Cel kursu kwalifikacyjnego z tyflopedagogiki jest:

- przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i niedowidzącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno – pedagogicznych i innych instytucjach, w których przebiega proces rewalidacji tych osób

- wyposażenie  w wiedzę o prawidłowościach rozwoju i zachowania się dzieci i młodzieży niewidomych i niedowidzących, a także ich trudności w przystosowaniu się do warunków szkolnych i internatowych

- ukazanie swoistości kształcenia osób niewidomych i niedowidzących w świetle aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej i tyflopedagogiki.

 

Rekrutacja trwa!